Erratum to efficacy and safety of mecapegfilgrastim for prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia in patients with breast cancer: a randomized, multicenter, active-controlled phase III trial

Fengrui Xu, Yang Zhang, Zhanhui Miao, Xiaohua Zeng, Biao Wu, Li Cai, Jinping Liu, Shusen Wang, Xichun Hu, Wenbo Zheng, Zhiyue Chen, Qing Yang, Zefei Jiang