Quantitative analysis of chest CT imaging findings with the risk of ARDS in COVID-19 patients: a preliminary study

Yi Wang, Yuntian Chen, Yi Wei, Man Li, Yuwei Zhang, Na Zhang, Shuang Zhao, Hanjiang Zeng, Wen Deng, Zixing Huang, Zheng Ye, Shang Wan, Bin Song