Application of nomogram containing log odds of metastatic lymph node in gallbladder cancer patients

Zhan Shi, Zunqiang Xiao, Lijie Li, Linjun Hu, Yuling Gao, Junjun Zhao, Yang Liu, Dongsheng Huang, Qiuran Xu