The anti-tumor effect of taxifolin on lung cancer via suppressing stemness and epithelial-mesenchymal transition in vitro and oncogenesis in nude mice

Ronghua Wang, Xianjun Zhu, Qing Wang, Xiaoqing Li, Enling Wang, Qianqian Zhao, Qianqian Wang, Hongmei Cao