Angiomyolipoma of the adrenal gland: clinical experience and literature review

Yang Yang, Jie Hu, Jingjing Zhang, Fuqin Wang, Cheng He, Yanli Yang, Jie Lian, Tijiang Zhang, Heng Liu