Circulating CX3CR1+CD163+ M2 monocytes markedly elevated and correlated with cardiac markers in patients with acute myocardial infarction

Xia Shao, Boting Wu, Pu Chen, Fanli Hua, Luya Cheng, Feng Li, Yanxia Zhan, Chanjuan Liu, Lili Ji, Zhihui Min, Lihua Sun, Yunfeng Cheng, Hao Chen