Pulmonary light chain deposition disease: a case series and literature review

Ping Wei, Rujia Tao, Yihan Liu, Huikang Xie, Sen Jiang, Dong Yu, Haiwen Lu, Weijun Cao