Comparative proteomics analysis of plasma protein in patients with neuropsychiatric systemic lupus erythematosus

Chen Chen, Linyu Geng, Xue Xu, Wei Kong, Yayi Hou, Genhong Yao, Xuebing Feng, Huayong Zhang, Jun Liang