Re-appearance of the SARS-CoV-2 virus nucleic acid in patients recovering from COVID-19

Liang Wang, Fang Ji, Chunyang Li, Xiucheng Pan, Xuebing Yan, Renhao Wang, Bing Gu