Glucose metabolism pattern of peripheral blood immune cells in myasthenia gravis patients

Zhibin Li, Yuyao Peng, Yi Li, Ran Zhou, Di Chen, Wanlin Jin, Qiu Xu, Liqun Xu, Zhaohui Luo, Huan Yang