Prone positioning in high-flow nasal cannula for COVID-19 patients with severe hypoxemia: a pilot study

Guo-Wei Tu, You-Xia Liao, Qing-Yun Li, Hui Dong, Lu-Yu Yang, Xiao-Yun Zhang, Shou-Zhi Fu, Rui-Lan Wang