A deep learning, image based approach for automated diagnosis for inflammatory skin diseases

Haijing Wu, Heng Yin, Haipeng Chen, Moyuan Sun, Xiaoqing Liu, Yizhou Yu, Yang Tang, Hai Long, Bo Zhang, Jing Zhang, Ying Zhou, Yaping Li, Guiyuing Zhang, Peng Zhang, Yi Zhan, Jieyue Liao, Shuaihantian Luo, Rong Xiao, Yuwen Su, Juanjuan Zhao, Fei Wang, Jing Zhang, Wei Zhang, Jin Zhang, Qianjin Lu