Catheter ablation of atrial fibrillation after pericardiectomy: multi- center experience in China

Ronghui Yu, Hui Xi, Peize Wang, Dongling Xu, Jun Lu, Fengqiang Xu, Lei An, Xin Zhao, Rong Bai