Quantitative analysis of functional filtering bleb size using Mask R-CNN

Tao Wang, Lei Zhong, Jing Yuan, Ting Wang, Shiyi Yin, Yi Sun, Xing Liu, Xun Liu, Shiqi Ling