Differentiate cavernous hemangioma from schwannoma with artificial intelligence (AI)

Shaowei Bi, Rongxin Chen, Kai Zhang, Yifan Xiang, Ruixin Wang, Haotian Lin, Huasheng Yang