Disease burden and molecular epidemiology of carbapenem-resistant Klebsiella pneumonia infection in a tertiary hospital in China

Haiquan Kang, Wei Zheng, Ziyan Kong, Fei Jiang, Bing Gu, Ping Ma, Xiaoling Ma