Hysteroscopic adhesiolysis using the “ploughing technique”

Xiaowu Huang, Tin-Chiu Li, Enlan Xia