Hemodynamic monitoring in patients with venoarterial extracorporeal membrane oxygenation

Ying Su, Kai Liu, Ji-Li Zheng, Xin Li, Du-Ming Zhu, Ying Zhang, Yi-Jie Zhang, Chun-Sheng Wang, Tian-Tian SHI, Zhe Luo, Guo-Wei Tu