Identifying optimal candidates for liver resection or transarterial chemoembolisation in patients with unresectable hepatocellular carcinoma

Shoujie Zhao, Xiangnan Zhang, Mengmeng Wang, Kai Tan, Weijia Dou, Qingling Fan, Huichen Li, Xilin Du, Lei Liu