Application of neural network model in assisting device fitting for low vision patients

Bingfa Dai, Yang Yu, Lijuan Huang, Zhiyong Meng, Liang Chen, Hongxia Luo, Ting Chen, Xuelan Chen, Wenwen Ye, Yuyuan Yan, Chi Cai, Jianqing Zheng, Jun Zhao, Liquan Dong, Jianmin Hu