Pregnancy outcome after intrauterine adhesiolysis

Enlan Xia, Xiaowu Huang, Tin-Chiu Li