Pathological myopia-induced antioxidative proteins in the vitreous humor

Qiaoling Wei, Ting Zhang, Jiawen Fan, Rui Jiang, Qing Chang, Jin Hong, Gezhi Xu