An artificial intelligence model for the simulation of visual effects in patients with visual field defects

Zhan Zhou, Bingbing Li, Jinyu Su, Xianming Fan, Liang Chen, Song Tang, Jianqing Zheng, Tong Zhang, Zhiyong Meng, Zhimeng Chen, Hongwei Deng, Jianmin Hu, Jun Zhao