Changes in plasma bile acid profiles after partial internal biliary diversion in PFIC2 patients

Teng Liu, Ren-Xue Wang, Jun Han, Yi-Ling Qiu, Christoph H. Borchers, Victor Ling, Jian-She Wang