Left ventricular response in the transition from hypertrophy to failure recapitulates distinct roles of Akt, β-arrestin-2, and CaMKII in mice with aortic regurgitation

Jian Wu, Jieyun You, Xiaoyan Wang, Shijun Wang, Jiayuan Huang, Qihai Xie, Baoyong Gong, Zhiwen Ding, Yong Ye, Cong Wang, Le Kang, Ran Xu, Yang Li, Ruizhen Chen, Aijun Sun, Xiangdong Yang, Hong Jiang, Fenghua Yang, Peter H. Backx, Junbo Ge, Yunzeng Zou