Serum and urine metabolomics reveal potential biomarkers of T2DM patients with nephropathy

Mingmei Shao, Hao Lu, Ming Yang, Yang Liu, Peihao Yin, Guowen Li, Yunman Wang, Lin Chen, Qingguang Chen, Cheng Zhao, Qun Lu, Tao Wu, Guang Ji