A blood-based 22-gene expression signature for hepatocellular carcinoma identification

Jie Zheng, Ming-Yu Zhu, Fei Wu, Bin Kang, Ji Liang, Fabienne Heskia, Yun-Feng Shan, Xin-Xin Zhang