Primary pulmonary epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumor in a child: a case report

Moyan Zhang, Peng Song, Lin Yang, Wei Guo, Ying Ji, Huayu He, Shugeng Gao