Circulating tumor DNA correlates with microvascular invasion and predicts tumor recurrence of hepatocellular carcinoma

Jian Wang, Ao Huang, Yu-Peng Wang, Yue Yin, Pei-Yao Fu, Xin Zhang, Jian Zhou