Screening TCGA database for prognostic genes in lower grade glioma microenvironment

Jie Ni, Siwen Liu, Feng Qi, Xiao Li, Shaorong Yu, Jifeng Feng, Yuxiao Zheng