Identifying optimal candidates of transarterial chemoembolization (TACE) vs. sorafenib in patients with unresectable hepatocellular carcinoma

Shoujie Zhao, Weijia Dou, Qingling Fan, Jie Hu, Huichen Li, Xiangnan Zhang, Qian Zhang, Lei Liu