Identification of HO-1 as a novel biomarker for graft acute cellular rejection and prognosis prediction after liver transplantation

Junjun Jia, Yu Nie, Lei Geng, Jianhui Li, Jimin Liu, Yifan Peng, Junjie Huang, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shu-Sen Zheng