Comparison of radius of anterior lens surface curvature measurements in vivo using the anterior segment optical coherence tomography and Scheimpflug imaging

Zhenzhen Liu, Xiaoting Ruan, Wei Wang, Juzi Liu, Yijing Meng, Xiaoxun Gu, Jun Fu, Lixia Luo, Yizhi Liu