An acute kidney injury prediction nomogram based on neurosurgical intensive care unit profiles

Shuo An, Hongliang Luo, Jiao Wang, Zhitao Gong, Ye Tian, Xuanhui Liu, Jun Ma, Rongcai Jiang