Response to nivolumab combining radiotherapy and nimotuzumab in metastatic oral squamous cell carcinoma patient with strong PD-L1 expression: a case report

Xiao Tang, Shiqing Chen, Qianqian Sui, Xiaoguang Li, Zhonglong Liu, Fengshuo Zhu, Jiping Ding, Yuan Yao, Bin Jiang, Yue He