Attitudes towards medical artificial intelligence talent cultivation: an online survey study

Dongyuan Yun, Yifan Xiang, Zhenzhen Liu, Duoru Lin, Lanqin Zhao, Chong Guo, Peichen Xie, Haotian Lin, Yizhi Liu, Yuxian Zou, Xiaohang Wu