Comparison of prognosis between surgical resection and transarterial chemoembolization for patients with solitary huge hepatocellular carcinoma

Cheng-Yi Wei, Po-Chun Chen, Gar-Yang Chau, Rheun-Chuan Lee, Ping-Hsien Chen, Teh-Ia Huo, Yi-Hsiang Huang, Yu-Hui Su, Ming-Chih Hou, Jaw-Ching Wu, Chien-Wei Su