A rare case of adrenal gland abscess due to anaerobes detected by metagenomic next-generation sequencing

Wenting Jin, Qing Miao, Mengran Wang, Yao Zhang, Yuyan Ma, Yingnan Huang, Honglong Wu, Yang Lin, Bijie Hu, Jue Pan