The role of the CDCA gene family in ovarian cancer

Chongxiang Chen, Siliang Chen, Ma Luo, Honghong Yan, Lanlan Pang, Chaoyang Zhu, Weiyan Tan, Qingyu Zhao, Jielan Lai, Huan Li