Platelet-rich plasma-enhanced osseointegration of decellularized bone matrix in critical-size radial defects in rabbits

Yi Leng, Guangkai Ren, Yutao Cui, Chuangang Peng, Jincheng Wang, Dankai Wu, He Liu