Cyclic helix B peptide ameliorates renal tubulointerstitial fibrosis induced by unilateral ureter obstruction via inhibiting NLRP3 pathway

Ruochen Qi, Weitao Zhang, Long Zheng, Ming Xu, Ruiming Rong, Tongyu Zhu, Cheng Yang