Non-invasive urinary sediment double-immunostaining predicts BK polyomavirus associated-nephropathy in kidney transplant recipients

Xu-Tao Chen, Wen-Fang Chen, Xiao-Tao Hou, Shi-Cong Yang, Hui-Fei Yang, Jun Li, Rong-Hai Deng, Yang Huang, Yelidana Nuertai, Chang-Xi Wang, Jiang Qiu, Gang Huang