CT imaging of coronavirus disease 2019 (COVID-19): from the qualitative to quantitative

Xiaolong Qi, Junqiang Lei, Qian Yu, Yarong Xi, Yuancheng Wang, Shenghong Ju