Clinical characteristics of perivascular space and brain CT perfusion in stroke-free patients with intracranial and extracranial atherosclerosis of different extents

Hui Wang, Zhi-Yu Nie, Meng Liu, Ren-Ren Li, Li-He Huang, Zheng Lu, Ling-Jing Jin, Yun-Xia Li