Apelin/Elabela-APJ: a novel therapeutic target in the cardiovascular system

Wei Liu, Jialong Yan, Weinan Pan, Mengjie Tang