Fibroblast growth factor 21 prolongs lifespan and improves stress tolerance in the silkworm, Bombyx mori

Jiang-Bo Song, Kai-Ge Hao, Xin Chen, Yan-Hua Zhang, Zi-Lin Cheng, Shuang Mao, Yong-Xi Tang, Xiao-Ling Tong, Fang-Yin Dai