Serum PON1 as a biomarker for the estimation of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma

Guang-Yu Ding, Xiao-Dong Zhu, Yuan Ji, Guo-Ming Shi, Ying-Hao Shen, Jian Zhou, Jia Fan, Hui-Chuan Sun, Cheng Huang