Killer immunoglobulin-like receptors/human leukocyte antigen class-I, a crucial immune pathway in cancer

Yi Xu, Lei Wang, Wei Li, Bin Chen, Yu Liu, Hao Wang, Sha Zhao, Lingyun Ye, Yayi He, Caicun Zhou