Ren Zhao: no standard answer to be a doctor

Siying Yan, Chen Gao