Association of survival and genomic mutation signature with immunotherapy in patients with hepatocellular carcinoma

Qiyun Ou, Yunfang Yu, Anlin Li, Jie Chen, Tingting Yu, Xiaolin Xu, Xinxin Xie, Yongjian Chen, Dagui Lin, Qiaohong Zeng, Yuxin Zhang, Xudong Tang, Herui Yao, Baoming Luo